Omgivningens påverkan på ledarskap

90 kr

Tillgänglighet: 19 i lager

Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse för hur omgivningsförhållanden påverkar militärt ledarskap under påfrestande förhållanden på olika hierarkiska nivåer. Studien genomfördes genom intervjuer med 28 officerare från de tre svenska jägarförbanden AJB, Amf 1 och K 3. Samtliga hade erfarenhet av starkt påfrestande episoder. Intervjuerna tog sin utgångspunkt i en modell över kontextuella förhållanden som påverkar ledarskap. Resultatet visade att modellen stämde relativt väl samt att ett antal nya påverkansfaktorer tillkom. I flertalet fall där skillnader framkom mellan chefer på lägre och högre nivåer tycktes skillnaderna spegla högre chefers större ansvar för verksamheten respektive lägre chefers mer vardagliga fälterfarenheter. Vid en fördjupad kvalitativ analys kom de ”mjuka” aspekterna ”jägarkultur” och ”gruppklimat och sammansvetsning” att dominera svarsmönstret. Här rådde också samstämmighet mellan chefer på lägre och högre nivå. Detta resultat överensstämmer med resultaten i den ursprungliga studien där den teoretiska modellen togs fram och visar att organisations- och gruppförhållanden av mellanmänsklig karaktär tycks ha en likvärdig inverkan på ledarskap oavsett chefsnivå. Resultatet från studien av jägare behöver prövas bland fler typer av officerare. Om resultaten står sig innebär det att ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap bättre kan situationsanpassas för en given chefsnivå vid framtida ledarskapsutbildning.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 26
Artikelnummer: FHS-06424

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 69