Militär kompetens i polisiära uppgifter

90 kr

Tillgänglighet: 3 i lager

Hur svenska militära förband används för att inom ramen för fredsfrämjande insatser utföra en lång rad uppgifter av vad som kan kallas traditionellt icke-militär karaktär uppgifter har inte belysts i någon högre grad i forskningen. Föreliggande rapport syftar därför till att genom en fallstudie ge en empirisk belysning av hur 17 svenska chefer på kompani-, pluton- och gruppchefsnivå utbildas inför, förstår och arbetar med traditionellt icke-militära, närmast polisiära uppgifter i en utlandsinsats i Kosovo.I den insatsutbildning cheferna genomgår innan sin insats finns ett antal läranderesurser vilka cheferna använder för att skapa sig förståelse för den internationella insats och det säkerhetsrelaterade arbete de står inför. Dessa läranderesurser är av varierande slag, t.ex. föreläsningar, olika dokument om Kosovo, praktiska övningar i peacekeeping eller samtal med personal som tjänstgör i Kosovo. En stor del av läranderesurserna utgörs också av tidigare erfarenheter av militär organisering och av arbete i Kosovo som chefena själva för med sig till utbildningen, liksom av samtal, diskussioner och den interna planering cheferna genomför utanför det formella schemat.Cheferna visar upp olika sätt att förstå arbetet vilket sedan påverkar vad de inriktar sig mot och hur de utför säkerhetsarbetet i Kosovo. De olika cheferna reflekterarockså om arbetet i enlighet med deras olika sätt att förstå säkerhetsarbetet. Här har kompani- och plutonchefer betydligt lättare att genomdriva förändringar utifrån sina reflektioner, än gruppcheferna. Några av cheferna, speciellt kompanichefen, visar också upp en fördjupad förståelse av insatsen utifrån reflektioner som kunnat ske efter att ha fått mer information om hur det kosovariska samhället fungerar. Avslutningsvis diskuteras hur militär kompetens fungerar i den typ av polisiära uppgifter som identifierats i fallstudien, samt hur insatsutbildningen fungerar för att skapa förståelse och kompetens för polisiära uppgifter.

Utgivningsår: 2013
ISBN: 978-91-86137-24-3
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 256
Artikelnummer: FHS-010746

Serie: Ledarskapscentrum. Serie F
Nummerserie: 40