Varför vet vi att vi är bäst?

90 kr

Tillgänglighet: 10 i lager

Syftet med denna studie var att utifrån ett förväntat Nordic Battle Group (NBG) perspektiv erhålla en fördjupad förståelse av hur etnocentriska föreställningar hos olika kulturer kan ta sig uttryck under missioner. Studiens empiriska material bygger på nio intervjuer med svenska officerare med gradbeteckningar från överstelöjtnant till generalmajor som hade erfarenhet av multinationellt stabsarbete i samband med internationella missioner.

Analysen av intervjusvaren visar att tjänstgöring i internationell regi tenderar att förstärka nationella skillnader. Etnocentriska föreställningar framstår som tydliga genom att personer från olika kulturer ofta har skapat sig en bild av varandras erfarenheter, kompetens och status/respekt redan före missionen. Under missionen sker en förändring vad avser denna relation. Genom närheten till främmande kulturer, tillskriver man istället varandra egenskaper och personlighet utifrån faktiskt beteende/handlande. De initiala föreställningarna om en annan kultur kan således förstärkas, omprövas eller förbli oförändrade och utgöra grunden för bedömningen av densamma på såväl distans som då man möts under framtida missioner. Under gynsamma förhållanden kan detta antas främja multinationellt samarbete och vice versa. Avslutningsvis ges förslag på en innehållslig struktur för utbildning som syftar till att åstadkomma en fördjupad förståelse för chefer av etnocentrism.

Utgivningsår: 2007
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 22
Artikelnummer: FHS-06073

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 35
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676