Validering av Officersprogrammets urvalsprocess

115 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Denna undersökning ingår som första steg i en planerad sekvens av studier som syftar till att validera officersprogrammets urvalsprocess. Syftet med detta första steg var att identifiera ett antal egenskaper och förmågor som antas vara betydelsefulla för officerare för att genomföra ett bra arbete, oavsett inom vilken arena officeren verkar. En sammanfattande modell togs fram baserat på (1) en litteraturstudie där internationella peer-review publikationer har granskats, (2) en granskning av svenska rapporter och dokument som har haft ansatsen att identifiera/kategorisera egenskaper och förmågor hos officerare samt (3) fokusgruppsintervjuer med 39 informanter med god insyn i vilka egenskaper och förmågor en officer bör besitta.

Den sammanfattande modellen visar att en officer bör besitta ett antal individuella basegenskaper såsom emotionell stabilitet, drivkraft, vilja, energi, integritet och värdegrund. Officeren bör också ha interpersonella förmågor i form av social kompetens och social anpassningsförmåga samt uppgiftsrelaterade förmågor så som förståelse för helheten, förmåga att vara pragmatiskt och problemlösningsförmåga.

Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-86137-70-0
Format: -
Sidomfång: 56
Artikelnummer: FHS-07147
Förlag: Försvarshögskolan

Serie: 1:109