Rules of Emotional Engagement (RoEE)

113 kr

Tillgänglighet: 20 i lager

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse av militära samverkansuppgifters emotionella sida och hur dess hantering kan påverka utfallet av uppgiften. Det empiriska materialet bygger på 21 intervjuer (19 militärer och två civila). Analysen av intervjudata visar att de militära samverkans-uppgifternas mest centrala aspekt är att skapa förtroende mellan olika samverkansaktörer. Detta sker främst genom uppgiftsrelaterade handlingar i syfte att upprätt-hålla befintligt förtroende, undvika misstro samt återuppbygga ett skadat förtroende. Emotioner som rädsla, ilska eller frustration är vanligt förekommande i samverkanssituationer och behöver hanteras för att förtroende ska kunna upprätthållas. I gynnsamma fall kan ”rätt” handlingar bidra till ett ökat förtroende och därmed till en bättre och effektivare uppgiftslösning. I ogynnsamma fall kan det leda till misstänksamhet eller en oönskad beroendeställning. Samverkansarbetare i internationell tjänst är till skillnad från många andra arbeten belägna utom räckhåll för arbetsgivarens kontroll vad gäller tid och geografiskt avstånd. Avståndet till hemmaorganisationen möjliggör en ökad rörelsefrihet och ”fria händer”, vilket ställer större krav på individuell förmåga till egen emotionshantering samt förmåga att ”dämpa” andra människors känsloyttringar. Rapporten avslutas med reflektionsfrågor. Till rapporten hör även en bilaga med ett stort antal konkreta exempel. Dessa exempel kombinerade med reflektionsfrågorna är avsedda att utgöra ett utbildningsunderlag.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 54
Artikelnummer: FHS-06316

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 67