Rapport – Ledarskapserfarenheter

110 kr

Tillgänglighet: 8 i lager

Sverige har idag ett flertal internationella insatser runtom i världen. Svenska officerare deltar under mandat från FN, EU och Nato i flera krigs- och konflikthärjande områden. //
I den här rapporten redovisas resultaten av ett forskningsprojekt som utifrån ett ledarskapsperspektiv samlat och analyserat erfarenheter från högre chefer i internationella insatser. Studien bygger på intervjuer med chefer som tjänstgjort i olika befattningar och insatskontexter mellan åren 2011 och 2020. Målsättningen är att med erfarenhetsbaserad kunskap sätta fingret på och öka förståelsen för några av de svåraste och mest oväntade utmaningar som högre chefer kan ställas inför på den här typen av uppdrag. //
Rapporten har genomförts på uppdrag av Insatsstabens utvecklingsavdelning, sektionen för erfarenhetsanalys (INNS J7 ERF ANA) 2019–2020 och utgör det avslutande bidraget i det fleråriga erfarenhetsinhämtningsprojekt från chefer i internationella insatser som bedrivits på Försvarshögskolan (FHS) sedan 2015 under ledning av Militärhistoriska sektionen vid Militärvetenskapliga institutionen (MVI). //
Undersökningen bygger på ett tematiskt ramverk som har tagits fram på Ledarskapsavdelningen vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) vid FHS. Detta ramverk består av fyra teoretiska koncept som bedömts som särskilt
intressanta i relation till aktuell forskning och utbildning i ledarskapsfrågor, nämligen 1) kultur, 2) tillit, 3) etik och 4) moralisk stress. Tillsammans ringar dessa koncept in dimensioner av ledarskapsutövande som normalt sett tenderat att falla
utanför utvärderingsprocesser i samband med internationella insatser.

Utgivningsår: 2021
ISBN: 978-91-88975-07-2
Sidomfång: 48
Artikelnummer: FHS-21002