Militärt ledarskap

90 kr

Tillgänglighet: 7 i lager

Soldater och officerare ställs ofta inför moraliskt påfrestande situationer. Risken är då stor att drabbas av moralisk stress. Denna typ av påfrestningar ställer stora krav på individen och organisationen. Konsekvenserna kan bli omedelbart nedsatt operativ förmåga, långsiktiga störningar på individnivå med psykisk ohälsa som följd och negativa konsekvenser för Försvarsmaktens personalförsörjning.Syftet med denna undersökning var att besvara dessa forskningsfrågor:- Vilka organisatoriska normer avseende emotionshantering har visat sig vara gynnsamma respektive ogynnsamma på kort och lång sikt?- Vilka individuella emotionsfokuserade hanteringsstrategier har visat sig vara gynnsamma respektive ogynnsamma på kort och lång sikt?En enkät togs fram utifrån en modell som utvecklats i en tidigare intervjustudie. Enkäten besvarades av 332 blivande och verksamma svenska och norska yrkesofficerare. Svaren bearbetades statistiskt (faktoranalyser, hierarkiska regressionsanalyser och mellangruppjämförelser).Resultaten visar att de som långsiktigt mår bra trots att de varit med om en moraliskt starkt påfrestande situation utmärks av personlighetsdimensionen Vänlighet. De använder sig också i stor utsträckning av den emotionsinriktade hanteringsstrategin positivt tänkande. Totalt 39 personer (13 %) rapporterade långsiktiga negativa reaktioner som inkluderar PTSD-relaterad störning. Dessa har i större utsträckning varit med om risk- och våldsrelaterade händelser. De hade högre värden på personlighetsdimensionen Öppenhet. De beskrev den organisatoriska emotionskulturen som att det var nödvändigt att dölja egen rädsla och spela cool. När det gäller emotionsinriktad stresshantering utmärktes de bland annat av att ”stänga av” emotionellt, vara cool och spela lugn liksom högre fysisk handlingsberedskap (vara på helspänn).Resultaten stödjer till stor del den teoretiska modell som tagits fram i tidigare forskning. Detta är en fördel vid framtida utbildning. Praktiska åtgärdsförslag på individ- och organisationsnivå presenteras.

Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-91-86137-41-0
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 31
Artikelnummer: FHS-012152

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Serie 2: 93