Makt, pedagogik, ledarskap och organisation

90 kr

Tillgänglighet: 15 i lager

Denna rapport sammanfattar en studie som genomförts vid P4 i Skövde, där forskargruppen följt 414. Skkomp från augusti 2010 till juni 2011.
Utbildningen av 414. skyttekompaniet aktualiserar frågor rörande rollspelet mellan soldater och officerare, utbildningens utformning, samt frågor om yrkeskunnande och yrkesidentitet.Mer konkret identifierar studien följande områden för Försvarsmakten att fokusera:

– begreppen ”soldat” och ”officer” i det nya personalförsörjningssystemet, och vad det innebär att vara professionell i Försvarsmakten.
– soldaten och kompetensutveckling av dessa.
– grpC tänkta roll och kompetensutveckling av dessa.
– hur man på förbanden kan involvera GrpC i ”chain of command”?
– hur kan Försvarsmakten i handling visa att soldaterna är viktiga”.
– kring erfarenhetsresonemanget/trappan i syfte att stärka officerarna samt att utveckla professionen totalt sett.
– hur utbildning skall genomföras när PRIO-org är intagen?

Vidare pekar studien ut frågor kring hur man lokalt hanterar att alla anställda soldater inte kan ingå i en insats (givet att t ex FS-organisationen skiljer sig numerärt från förbandets grundorganisation), samt hur ett förband vidmakthåller förmågor över tiden.I rapporten beskrivs även ett fenomen som handlar om ett informationsglapp mellan kompaniets ordinarie ledningsstruktur (kompanichef och plutonchefer) och de som genomför olika utbildningsmoment, d v s när den som genomför en trupputbildning inte har ett direkt chefsansvar.

Utgivningsår: 2011
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 68
Artikelnummer: FHS-06423

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 77