Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa räddningsinsatser

90 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Denna rapport är den andra av tre, i det av Räddningsverket finansierade projektet ”Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa olyckor”. Syftet har dels varit att fördjupa förståelsen av ledarskap och beslutsfattande under denna typ av insatsarbetet, dels att pröva giltigheten hos en teoretisk modell som utvecklats i en inledande kvalitativ delstudie. Undersökningsgruppen bestod av personal från räddningstjänst, ambulanssjukvård, länsstyrelsernas vakthavande beslutsfattare och polisen. Totalt 431 besvarade enkäter erhölls. Enkäten innehöll fyra områden. Resultaten visar på att det framförallt var tidigare erfarenheter av en komplex/stressfylld räddningsinsats samt personkännedom under insatsen, som påverkade upplevelsen av hur insatsarbetet utföll. Resultaten pekar också på att de olika undersökta yrkesgrupperna mest frekventa olyckstyper delvis ställer olika krav på ledarskap och beslutsfattande. Den tredje och avslutande delstudien kommer att ha ett mer experimentellt fokus och äga rum i samband med utbildning vid Räddningsverkets skolor runt om i landet.

Utgivningsår: 2006
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 34
Artikelnummer: FHS-05900

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 22
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676