Lärobok i militärteknik vol. 5

210 kr

Tillgänglighet: 862 i lager

Denna bok utgör den femte volymen av Lärobok i Militärteknik, framtagen vid Försvarshögskolan. Läroboken är främst avsedd för personer, såväl officerare som civila, som verkar eller avser verka inom försvarssektorn, och är tänkt att kunna utgöra huvudlärobok vid de högskolor som har utbildning inom ämnet militärteknik.

Studiet av teknik för militära syften ger nödvändig teknisk förståelse liksom kunskaper inom relevanta och aktuella teknikområden, vilket skapar förutsättningar för att förstå interaktionen mellan teknik och militär verksamhet.

Denna volym, benämnd Farkostteknik, beskriver utifrån ett militärt nyttoperspektiv (rörlighet och uthållighet) farkosttekniken som den kommer till uttryck inom mark-, sjö- och luftarenorna. LIM 5 skall ses som stöd för inledande militärtekniska studier. Inledningsvis behandlas rörlighet och uthållighet ur ett militärvetenskapligt perspektiv, följt av rörlighetens tekniska grundmoment. Volymen avslutas med tre kapitel som redovisar de, för respektive arena – Mark, Sjö och Luft – speciella dimensionerande faktorerna och farkostsystemen.

Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-86137-02-1
ISSN: 1654-4838
Format: Hård pärm
Sidomfång: 266
Artikelnummer: FHS-05916

Serie: Lärobok i Militärteknik
Nummerserie: 5
Anmärkning: På omslag och titelbladet: "Lärobok i militärteknik nr. 7"