Irreguljära hot

90 kr

Tillgänglighet: 25 i lager

Projektet ”Irreguljära hot – krav på militärt ledarskap” har en övergripande frågeställning med tillhörande delfrågor enligt följande:

Vad medför sannolika hot som terrorhandlingar, organiserad brottslighet och olika former av irreguljär krigföring för krav på militärt ledarskap, framförallt vid internationella insatser?
– vad krävs avseende direkt ledarskap på fältet?
– vad krävs avseende ledarskap i indirekt form dels inom svensk/nordisk militär organisation, dels gentemot andra militära och civila organisationer?

Syftet med denna rapport är att redovisa utfallet av en inledande litteraturstudie. Sökning av litteratur gjordes i vetenskapliga och militära databaser. Utav totalt 382 erhållna arbeten bedömdes endast 16 dels hålla godtagbar vetenskaplig kvalitet, dels vara relevanta för frågeställningen. Tydligast resultat är att militärt ledarskap i de studerade typerna av situationer ställer höga krav på anpassningsförmåga. Bristen på forskningsbaserad kunskap är dock slående och förslag till fortsatt forskning diskuteras. I en bilaga redovisas mer populärvetenskapligt funna råd kring hantering av uppror/terrorism, organiserad brottslighet samt barnsoldater.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 48
Artikelnummer: FHS-05865

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 40
Anmärkning: I publikationen felaktigt: ISSN 1401-5676