Faktorer som påverkar viljan att stanna i Försvarsmakten, stressrelaterad ohälsa, trivsel på jobbet samt säkerhetsbeteende

90 kr

Tillgänglighet: 10 i lager

Denna rapport är ett samarbete mellan Försvarsmakten (HRC/ARA/UTK) och Försvarshögskolan. Syftet med studien är att försöka förstå vad som påverkar unga officerares trivsel på jobbet, deras stressrelaterade ohälsa, huruvida de brutit mot säkerhetsföreskrifter samt deras vilja att stanna i FM. Detta utifrån den information som insamlas och används vid urvalet samt hur de upplever och har blivit bemötta ute på skolor och förband.

Målgruppen var de som tog officersexamen 2002-2004, totalt 705 personer. En postenkät skickades ut till alla fänrikar som var anställda vid tidpunkten. Svarsfrekvensen uppgick till 273 (39%). Svaren på enkäten matchades mot de testresultat respektive individ fått vid urvalet.

Enkäten och urvalsprövningen gav fyra kategorier av mått. Resultaten presenteras i två delar. Den första delen redovisar deskriptivt hur svaren är fördelade, medan den andra delen beskriver via regressionsanalyser hur Bakgrunds, Inre och Yttre faktorer påverkar kriterievariablerna. Genomgående är det en mix av Inre och Yttre faktorer som har samband de fyra kriterierna. Hur individerna trivs, mår, ser på sin framtid inom FM samt deras säkerhetsbeteende är således beroende både på variabler som kan beaktas vid urvalet men också variabler som FM har möjlighet att förändra på ute på förband och skolor.

Utgivningsår: 2009
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 20
Artikelnummer: FHS-05793

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 51