Att vara till stöd

105 kr

Tillgänglighet: 8 i lager

Hot och risker ingår som en central del i utövandet av militär verksamhet. Kunskap om hur militär personal uppfattar, upplever och påverkas av risker blir därför viktigt. Föreliggande studie ingår i FoT-projektet Ledarskap, risk och riskkommunikation, vars syfte är att studera tre centrala kunskapsområden relaterade till riskproblematik och militärt ledarskap: riskperception, risktagande samt riskkommunikation.

Övergripande mål är att kartlägga och analysera skilda erfarenheter, problemområden och strategier när det gäller hur riskförhållanden uppfattas, hanteras och kommuniceras. Syftet med föreliggande studie är att undersöka risk och kommunikation i samband med internationell militär tjänstgöring, sett ur olika stödjande gruppers perspektiv. Till grund för resultatet ligger intervjuer gjorda med: utbildare inom försvarsmakten (FM); lagutvecklare från Försvarshögskolan; hälso – och sjukvårdspersonal kopplade till FM, Fältpräster; psykologer och terapeuter kopplade till FM; samt anhöriga. Totalt intervjuades 17 individer. Genom dataanalys utvecklades en beskrivande modell. Modellen infattar riskarenorna, dvs de miljöer där riskerna blir relevanta för de intervjuade; Riskkällor, dvs källor som kan skapa risk för individen som i många fall är knutna till missionen, men även förekommer i samband med utbildning eller hemma. Hur de olika riskkällorna kan påverka den enskilde beror på vilka förstärkande eller dämpande faktorer (faktorer som kan öka eller minska risken) som finns. Här finns en uppdelning mellan organisatoriska och individuella faktorer. Slutligen följer Konsekvenser av risker.I diskussionen och avslutande reflektioner belyses bland annat: problematiken med breda och komplexa riskbilden; att de intervjuade stödjande grupperna har både dels formella och informella roller och vikten av att se eventuella behov av att utbilda och kompetenshöja dessa individer; samt slutligen återanpassning för individen och anhöriga.

Utgivningsår: 2013
Format: Mjuk pärm
Artikelnummer: FHS-07059

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 78