Att bränna eller bygga broar?

90 kr

Tillgänglighet: 18 i lager

Syftet var att erhålla en fördjupad förståelse av hur svensk militär samverkan påverkas av nationellt betingade kulturella särdrag under internationella missioner ur ett organisationsperspektiv. Sammantaget har 28 personer deltagit i studien. Samtliga intervjuer bearbetades enligt en Grounded Theory-ansats. Urvalet av informanter har gjorts med ambitionen att studera interkulturell samverkan i enlighet med en level(s)-of-analysis approach. Författarna har således utgått från de tre nivåer som normalt sett används för att beskriva olika hierarkiska nivåer vid militära insatser; strategisk, operativ samt taktisk/stridsteknisk nivå.Resultaten indikerar att det förekommer skillnader avseende hur kulturella faktorer påverkar officerare på olika hierarkiska nivåer. Intervjumaterialet vittnar bland annat om etnocentriska föreställningar där informanter tenderar att övervärdera sig själva i förhållande till lokalbefolkningen i värdlandet, men där det omvända tycks vara fallet då man jämför sig med andra försvarsmakter. Kulturaspekter berör bland annat utbildningssystem, utbildning, erfarenheter av interkultur, arbetsklimat, krav på chefsroll/ledarstil, attityder och värderingar, kompetens, arbetsmetoder, materiel, etc. Då studien är av pilotkaraktär ges slutligen förslag på fortsatt forskning.

Utgivningsår: 2008
ISSN: 1653-1523
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 65
Artikelnummer: FHS-05697

Serie: ILM. Serie I
Nummerserie: 43