Arbetstillfredsställelse hos anställda soldater

90 kr

Tillgänglighet: 9 i lager

Syftet med studien var att få ökad kunskap om anställda soldaters och sjömäns arbetstillfredsställelse. Totalt intervjuades 21 soldater/sjömän från tre olika förband (armén, marinen och flygvapnet var alla representerade). Alla informanter hade genomgått GMU och intervjuerna genomfördes efter ungefär ett års tjänstgöring. Intervjuerna analyserades med en grounded theory-ansats. För att få en djupare förståelse genomfördes även en individbaserad analys där vi jämförde den tredjedel av soldaterna/sjömännen som hade högst arbetstillfredsställelse med den tredjedel som hade lägst arbetstillfredsställelse.

Vår studie identifierar ett antal faktorer som uppges påverka arbetstillfredsställelse. Resultatet visar att informanterna med högst arbetstillfredsställelse i högre utsträckning består av individer med ett militärt intresse medan de med lägst arbetstillfredsställelse består av fler individer som sökt sig till FM för att de har ett intresse för en specifik befattning/utbildning eller för att de söker ett arbete med en trygg inkomst. De största skillnaderna mellan dessa två grupperingar är upplevelser kopplade till kategorierna arbetsuppgifter, ledarskap, utfall av arbetet/meningsfullhet, medarbetare, arbetsplatsen/ förbandet och FM som arbetsgivare. Förbandens svårigheter att anpassa sig till att ha anställda soldater, lönenivån för soldater, möjliga problem med det nya personalförsörjningssystemet och ledarskapets roll diskuteras.

Utgivningsår: 2012
Format: Mjuk pärm
Sidomfång: 43
Artikelnummer: FHS-07061

Serie: Ledarskapscentrum. Serie I
Nummerserie: 80